Special Guest at Sanskar Bharti, Kavya Rashdhara Kavi Sammelanin Delhi Nov 2014