Kavya Rang Samman Akshram Delhi 22.2.14Kavya Rang Samman GpNottingham to Hindi Bhavam in Delhi India to receive the award for Best International Literary Group.  L-r: Raj Girdha; Pushpa Rao; Pratima Girdha; Sineh Bhatia; Jai Verma; two members of Aksharam Delhi. Off camera Dr Bhatia, Kavya Rang.

kavya rang award Delhi 1 kavya rang award delhi 2 kavya rang award delhi 3 Kavya Rang award Delhi

Delhi 22.2.14