news

Given to Pravasi Bhartiya Sahityakar Samman.

Rastra Kavi Maithilisharan Gupt Memorial Trust Award, first Pravasi award, August 2009

3rd Aug Maithili Sharan Gupt Award 3 Maithili Sharan Gupt Award 2 Maithili Sharan Gupt Award 3.9.09.. Maithili Sharan Gupt Award 3.9.09.

Scan0001Scan0002Rastiya-Kavi-Maithli-Sharan-Memorial-Trust-Delhi-1

Rastiya-Kavi-Maithli-Sharan-Memorial-Trust-Delhi-2-945x70911